O soutěži

Zlatý lístek je první české nezávislé ocenění politických marketérů, kde politické kampaně a jejich části posuzuje odborná porota složená z politických konzultantů, marketérů, reklamních a mediálních odborníků, akademiků a dalších osob.

Vyhlašovatelem a pořadatelem soutěže je Institut politického marketingu o.s.

Ročník 2014 je prvním ročníkem, v kterém se soutěž koná. Vzhledem k nepravidelnosti volebních klání v České republice se bude v dalších letech konat vždy při příležitosti větších voleb (například voleb do Poslanecké sněmovny ČR), nebo když se v jednom roce sejde více voleb menších.

Podmínky soutěže

Soutěže se může zúčastnit jakákoliv soukromá osoba, kolektiv nebo společnost. Podmínkou je účast subjektu na některé z politických kampaní k volbám v roce 2014 v České republice.

Kampaně jsou do soutěže zahrnuty na základě:

 • Řádného vyplnění přihlášky umístěné na webovém portálu soutěže, případně zasláním obsahově shodné přihlášky ve formátu doc nebo pdf pořadateli.
 • Dodání všech nutných podkladů pro zhodnocení v kategoriích, ke kterým se účastník přihlašuje. Tyto podklady je nutné zaslat do data uzavření přihlášek.
 • Uhrazení registračního poplatku, který je jednotný bez ohledu na počet kategorií, do kterých se účastník přihlašuje. Cena je odlišná, pokud je přihláška podávána soukromou osobou (500 Kč), kolektivem kandidátů, lokální stranickou organizací (1 500 Kč), agenturou nebo centrálou politické strany (2 500 Kč). Pořadatel soutěže není plátcem DPH a uvedené ceny jsou tak konečné.

Uzávěrka soutěže je 7. prosince 2014 (včetně). Do tohoto dne je nutné zaplatit registrační poplatek a dodat všechny podklady pro hodnocení přihlášených kampaní. Pokud nebude oznámeno jinak, nebude na později zaslané podklady brán zřetel při hodnocení porotou.

Právo na účast v soutěži vzniká dodržením výše uvedených podmínek. Rádi bychom upozornili také na obchodní podmínky spojené s uhrazením registračního poplatku.

Kritéria hodnocení přihlášených kampaní

Kritéria hodnocení nejsou pevně stanovena. Porota se při svém hodnocení rozhoduje pouze na základě přihlašovatelem dodaných materiálů. Bere však také zřetel na jejich důvěryhodnost. Porota hodnotí přihlášené kampaně a jejich části co nejkomplexněji.

Soutěžní kategorie

V soutěži je možné se přihlásit do dvou typů soutěžních kategorií:

 1. Odborné kategorie
  • Do těchto kategorií je možné se přihlásit přímo. Při podávání přihlášky si účastník vybírá, do kterých kategorií se chce přihlásit. Podmínkou k přihlášení je dodání požadovaných podkladů k hodnocení v dané kategorii. Vypsané kategorie pro ročník 2014 jsou tyto:
   • slogan,
   • vizuální zpracování,
   • webové stránky,
   • OOH kampaň,
   • práce s daty,
   • digitální kampaň,
   • sociální sítě,
   • kontaktní kampaň,
   • PR a práce s médii,
   • strategie,
   • kreativní idea,
   • tiskovina,
   • videospot,
   • reklamní předmět,
   • fundraising.
 2. Grand kategorie
  • Do těchto kategorií není možné se přímo přihlásit. Jsou do nich automaticky zahrnuty kampaně, které splní následující podmínky:
   • Řádně vyplní přihlášku alespoň do pěti odborných kategorií.
   • Poskytnete informaci o výši rozpočtu.
   • Jsou svým obsahovým charakterem zahrnutelné do jedné z vypsaných grand kategorií.
  • Pro ročník 2014 jsou vypsány tyto grand kategorie:
   • kampaň do Evropské parlamentu,
   • senátní kampaň,
   • komunální kampaň,
   • nízkorozpočtová komunální kampaň.
  • Dělící výše rozpočtu, která rozpůlí nízkorozpočtové a vysokorozpočtové komunální kampaně, není stanovena dopředu. Vzhledem k tomu, že neexistují data o průměrné výši rozpočtů kampaní napříč republikou, bude tato výše určena až po ukončení přihlašování. O zařazení do jedné či druhé kategorie Vás budeme informovat..

Pořadatel si vyhrazuje právo některou ze soutěžních kategorií nevyhlásit v případě, že bude málo přihlášených kampaní (méně než tři kampaně). Pokud je takto nevyhlášena alespoň většina kategorií, do kterých se účastník přihlásil, má nárok na vrácení 30 % z výše registračního poplatku. V případě, že není vyhlášená žádná kategorie, jíž je přihlašovaný účasten, je mu vráceno 100 % z výše registračního poplatku.

Porota, metodika hodnocení a výběr vítězů

Porota soutěže Zlatý lístek má 10 až 15 členů. Členové poroty mohou být předsedy hodnotících komisí. Hodnotící komise je složena ze tří až pěti členů poroty. Komise hodnotí jednotlivé odborné kategorie. Samotné hodnocení probíhá ve dvou kolech:

 • V prvním kole porotci na základě elektronické verze přihlášek udělují jednotlivým kampaním v daných kategoriích bodové ohodnocení na škále 1 až 10, kdy 1 je nejhorší hodnocení a 10 hodnocení nejlepší. V dané kategorii pak bude spočítán aritmetický průměr pro jednotlivé přihlášené kampaně. Na základě tohoto průměru postupují tři kampaně s nejvyšším průměrem do druhého kola. V případě rovnosti průměrů u více kampaní postupují všechny kampaně, které mají alespoň stejný průměr jako kampaň na třetím místě. Předseda komise má právo do druhého kola nominovat jednu kampaň, které nestačil průměr, aby se do něho automaticky probojovala.
 • V druhém kole se jednotlivé komise sejdou ke společnému hodnocení. Setkání vede vždy předseda komise. U všech setkání je přítomen zástupce pořadatele. Porotci vzájemně konfrontují své názory a výstupem je udělení prvenství pro jednu z kampaní, které se dostaly do druhého kola. Určuje se také druhé a třetí místo. Není však podmínkou, že každá kategorie musí mít vítěze. Je možné udělit pouze druhé a třetí místo. V krajních případech, při velmi nízké kvalitě přihlášených kampaní, nemusí být oceněno žádné umístění.

Celkové hodnocení je zaznamenáno zástupcem pořadatele (IPM) do tabulky sdílené všemi soutěžními kategoriemi. Tabulka je po vyplnění podepsána všemi porotci a uschována v několika kopiích pořadatelem.

Pro grand kategorie je systém hodnocení následující:

 • V prvním kole dojde ke spočítání aritmetického průměru pro jednotlivé zahrnuté kampaně napříč všemi kategoriemi, kterých se zúčastnily. Na základě tohoto průměru postupují 4 kampaně s nejvyšším průměrem do druhého kole. Pořadatel soutěže má právo v každé grand kategorii do druhého kola donominovat kampaň, které aritmetický průměr nestačil k automatickému postupu, ale jejíž kvality považuje za takové, že by v druhém kole měla být zastoupena.
 • V druhém kole opět vybírají porotci kolektivně oceněné kampaně. Tohoto výběru se aktivně účastní celá porota Zlatého lístku. Přítomen je také zástupce pořadatele.

Celkové hodnocení je zaznamenáno zástupcem pořadatele (IPM) do tabulky sdílené všemi soutěžními kategoriemi. Tabulka je po vyplnění podepsána všemi porotci a uschována v několika kopiích pořadatelem.